دریافت کد فعال سازی نرم افزار پارمین نسخه ویندوز

شناسه دستگاه که حاوی پنج عدد چهار رقمی می باشد که با معمولا با 4617 شروع می شود در 5 قسمت زیر وارد نمایید

- - - -